Ogólne warunki gwarancji

KARTA GWARANCYJNA

NA PRODUKTY OŚWIETLENIOWE CEZOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1. Definicje wykorzystane w dokumencie:

1.1.  Gwarant  - Cezos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zarejestrowana pod numerem KRS 0000585942 oraz posiadająca numer NIP 5860018456 oraz  REGON 190273058, z siedzibą w Gdyni przy ul. Olgierda 88b.

1.2.  Nabywca – każdy podmiot, która nabywa produkty od Gwaranta. 

1.3.  Gwarancja – zobowiązanie Gwaranta wobec Nabywcy do naprawy lub wymiany produktu, którego wady ujawniły się w okresie gwarancji.

1.4.  Zakres terytorialny Gwarancji – Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej chyba, że na piśmie pod rygorem nieważności, uzgodniono indywidualnie szerszy zakres obowiązywania Gwarancji.

 

2.  Warunki ogólne

2.1.  Gwarant udziela Gwarancji na produkty oferowane przez CEZOS na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie.

2.2.  Gwarant gwarantuje, iż w przypadku eksploatacji produktów objętych gwarancją zgodnie z zasadami ich użytkowania i ich przeznaczaniem będą one funkcjonowały prawidłowo przez okres co najmniej udzielonej ochrony gwarancyjnej,
z zastrzeżeniami opisanymi w niniejszym dokumencie.

2.3.  Gwarant udziela gwarancji na produkty na okres 2 lata na produkty Cezos.

2.4.  Gwarant dopuszcza możliwość udzielania gwarancji na okres dłuższy niż 2 lata,
z uwagi na specyfikę produktów lub okoliczności towarzyszące zamówieniu, jednakże wymaga to każdorazowo pisemnego pod rygorem nieważności oświadczenia Gwaranta.

 

3. Terminy

3.1.  Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty wydania towaru Nabywcy

 

4. Wyłączenia i ograniczenia gwarancji 

4.1.  Gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne oraz wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie tj. wady ukryte powstałe na skutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych a także wady produktów, wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub produkcyjnych.

4.2.  Gwarancja obowiązuje tylko w przypadku, gdy produkty zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zainstalowane według warunków określonych w kartach katalogowych, broszurach informacyjnych, instrukcjach oraz zgodnie ze sztuką przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia. Łączny czas świecenia opraw w ciągu roku nie może przekroczyć 4300 godzin.

4.3.  Produkty objęte Gwarancją nie mogą być narażone na jakiekolwiek mechaniczne lub chemiczne przeciążenia, a temperatura otoczenia i napięcie zasilania nie mogą przekroczyć znamionowych wartości.

4.4.  Naruszenie zasad, o których mowa w pkt 4.2. – 4.3., oraz innych wymienionych w niniejszym dokumencie powoduje utratę uprawnień płynących z Gwarancji.

4.5. Nie stanowi wady:

    4.5.1.  naturalne zużycie wykorzystanych materiałów np. żółknięcie kloszy, matowienie powłok lakierniczych, odbarwienia związane z upływem czasu lub wskutek działania czynników atmosferycznych,

    4.5.2.  spadek strumienia świetlnego w trakcie życia produktu do 0,6%/1000h,

    4.5.3.  zmiana barwy modułów LED,

    4.5.4.  zmiana w zakresie strumienia świetlnego, temperatury barwowej oraz wydajności produktu nowych modułów LED do wartości  +/- 10%.

4.6.  Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z przyczyn zewnętrznych, w tym w szczególności z:

    4.6.1.  normalnego zużycia,

    4.6.2.  nieprawidłowej eksploatacji produktów,

    4.6.3.  działania osób trzecich, w szczególności instalatorów wykorzystujących produkty objęte gwarancją,

    4.6.4.  działalności siły wyższej,

    4.6.5.  oddziaływania czynników chemicznych, termicznych, mechanicznych, świetlnych i innych, których oddziaływanie na produkty jest sprzeczne
z instrukcjami obsługi, wiedzą techniczną czy zasadami doświadczenia życiowego,

    4.6.6.  niewłaściwej konserwacji lub przechowywania,

    4.6.7.  dokonanych przeróbek, zmian lub napraw przez nieautoryzowany serwis.

4.7.  Gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wady.

4.8.  Gwarant nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów czy szkód, związanych z wystąpieniem wady.

4.9.  Odpowiedzialność Gwaranta ograniczona jest do wartości (zapłaconej ceny) reklamowanego produktu.

4.10.  Gwarancja nie obejmuje kosztów demontażu, montażu wadliwego produktu, oraz ewentualnych szkód związanych z koniecznością jego demontażu, dostarczenia, montażu czy czasowego pozbawienia możliwości korzystania z produktu.

 

5. Zgłoszenie wady

5.1.  Zgłoszenie istnienia wady winno zostać dokonane za pomocą zgłoszenia reklamacyjnego (formularza reklamacyjnego), którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.cezos.com – zakładka „Do pobrania”.

5.2.  Klient zgłaszający reklamacje zobowiązany jest do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego i przesłania go pocztą elektroniczną na adres internetowy reklamacje@cezos.com, cezos@cezos.com lub bezpośrednio na adres siedziby Gwaranta.

5.3.  Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest udokumentowanie faktu i terminu zakupu wadliwego produktu za pomocą faktury VAT lub rachunku fiskalnego oraz dokonanie szczegółowego opisu stwierdzonej wady.

5.4.  Jako dzień zgłoszenia wady przyjmuje się dzień, w którym informacja faktycznie dotarła do Gwaranta.

 

6. Sposób załatwienia reklamacji

6.1.  Nabywca zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt do siedziby Gwaranta, chyba że Gwarant zdecyduje o zasadności zbadania i oględzin produktu w miejscu jego zamontowania.

6.2.  W przypadku dokonania zbadania i oględzin produktu w miejscu jego zamontowania Nabywca zapewni każdorazowo Gwarantowi lub osobom przez niego upoważnionym dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin
i usunięcia wad. Uniemożliwienie przez Nabywcę dostępu Gwarantowi do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuje się jako zwolnienie Gwaranta z obowiązków wynikających z gwarancji.

6.3.  W przypadku uznania zasadności roszczenia z tytułu Gwarancji koszty dostawy pokrywa Gwarant pod warunkiem skontaktowania się przez Nabywcę z działem reklamacji Gwaranta (mail reklamacje@cezos.com i cezos@cezos.com) i uzyskaniem akceptacji dla proponowanego sposobu dostarczenia produktu i kosztów tego dostarczenia.

6.4.  W przypadku uznania roszczenia z tytułu Gwarancji za niezasadne lub nie podlegające Gwarancji, obowiązek odbioru produktu z siedziby Gwaranta spoczywa na Nabywcy. W przypadku, gdy produkt nie zostanie odebrany przez Nabywcę po wezwaniu Gwaranta, na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia kosztów przechowania produktu, ewentualnie kosztów jego odesłania. Jeśli przechowanie odbywa się w magazynach Gwaranta, koszty przechowania wynoszą nie mniej niż 1,0% wartości magazynowanych towarów za każdy miesiąc począwszy od daty złożenia do magazynu.

6.5.  W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia roszczenia z Gwarancji, Nabywca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Gwaranta wszelkich kosztów pracy i dojazdu osób zaangażowanych przez Gwaranta do sprawdzenia zasadności zgłoszenia.

6.6.  Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu wadliwego towaru bądź umożliwienia dokonania oględzin. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z wadą bądź sposobem eksploatacji produktu, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w w/w terminie z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych, czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji, o czym Gwarant powiadomi Nabywcę

6.7.  Gwarant rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu wadliwego towaru bądź umożliwienia dokonania oględzin. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z wadą bądź sposobem eksploatacji produktu, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich niezbędnych danych i informacji. Gwarancja podlega rozpatrzeniu w w/w terminie z tym jednakże zastrzeżeniem, iż gdyby zgłoszona reklamacja wymagała szczegółowych badań technicznych, czas ich trwania automatycznie wydłuża okres rozpatrywania reklamacji, o czym Gwarant powiadomi Nabywcę W przypadku zasadności zgłoszenia Gwarant, według własnego wyboru:

    6.7.1. wymienia wadliwy produkt na nowy wolny od wad lub  

    6.7.2.  dokonuje nieodpłatnej naprawy wadliwego produktu lub,

    6.7.3. zwraca Nabywcy cenę zakupu wadliwego produktu.

6.8. Wyboru sposobu załatwienia zgłoszenia reklamacyjnego dokonuje Gwarant.

6.9.  Jeśli wskutek uznania zgłoszenia dochodzi do wymiany elementów w wadliwym produkcie gwarancja nie biegnie od nowa, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymiana ma charakter istotny lub gdy wskutek uznania zgłoszenia dochodzi do wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad.

6.10.  Gwarant dopuszcza wymianę komponentów na używane w reklamowanych produktach.

6.11.  Przy dokonywaniu oględzin wady mogą zostać bezpośrednio usunięte, o ile będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.

 

7. Warunki pozostałe

7.1.  Warunkiem  skorzystania z Gwarancji jest posiadanie przez Nabywcę dokumentu zakupu (faktury/paragonu). 

7.2.  Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku podłączenia produktów do instalacji nie posiadającej na stałe wbudowanego zabezpieczenia przeciążeniowego w obwodzie oświetlenia LED.

7.3.  Gwarancja nie może być przeniesiona na osoby trzecie.

Pobierz

Pobierz